Alma Restaurant & Bar – Hispanic Restaurant

(813) 876-5100